مثنوی

پادشاه و کنیزک-دفتر اول مثنوی-مولوی

بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن