شعر

پادشاه و کنیزک-دفتر اول مثنوی-مولوی

بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن

Life’s entertainment

Everything in our life is temporary and passes along our eyes.